Service


Business process outsourcing อีกหนึ่งบริการจาก OSC

คือการให้บริการบริหารงานภายในองค์กรในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการให้มืออาชีพมาดำเนินการบริหารอีกทั้งยัง

ช่วยลดต้นทุนในการวางระบบและการบำรุงรักษาที่มีต้นทุนสูง  ลดต้นทุนการจ้าง

และฝึกอบรมพนักงาน (โดยไม่ต้องจ้างพนักงานใหม่ลดเวลาในการฝึกอบรม)

ลดต้นทุนด้าน facility ต่างๆ  เพื่อให้การทำงานของกระบวนการนั้นๆมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้ทรัพยากรและเงินลงทุนที่ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดตัววัดผลการดำเนินงานและมีการวัดผล

การดำเนินงานนั้นๆได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา

 • BPO ที่เราให้บริการแบ่งเป็น
  1.1 การบริหารจัดการหวงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เช่น การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น
  1.2 การปฏิบัติการ (Operations) เช่น การวิจัยและพัฒนา การ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า    เป็นต้น
  1.3 การบริหารงานสนับสนุนภายในองค์กร (Business Administration)  งานสรรหาบุคลรกร  การจัดการระบบเอกสาร(document management)   การนำข้อมูลเข้าระบบ    การบริหารระบบเบิกจ่ายต่างๆ   งานด้านเงินเดือนและ  การจัดการเรื่องเวลาทำงาน รวมทั้ง employee self service  เป็นต้น
  1.4 การบริการลูกค้า (Sales, Marketing and Customer Care) เช่น งานลุกค้าสัมพันธ์ call cencer

รวมถึง ERP-Enterprise Resource Plan อันประกอบด้วย บัญชี การเงิน สินค้าคงคลัง การวาง  แผนการผลิต รวมถึงงาน back-office ทั้งหลายที่ช่วยสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ในองค์กร เช่น งานธุรการ งานจัดซื้อ


Audit Preparation

ให้บริการเตรียมความพร้อมในการ audit ในหัวข้อ ดังนี้

 • ด้านการจัดการทั่วไป   เช่น การบริหารงานทรัพยกรมนุษย์และการควบคุมเอกสาร
 • ด้านการบริหารและควบคุมกระบวนการให้บริการ/การผลิต เช่น มาตรฐานการผลิต/การให้บริการ

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และผลผลิต

 • ด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในน้ำดื่ม

 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

 • จัดทำแผนการดำเนินงาน
 • Pre audit ตามมาตรฐาน ISO
 • แจ้งผลการ audit โดยละเอียด
 • ศึกษาหน้างานในจุดที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อหาแนวทางแก้ไขและดำเนินการแก้ไขหัวข้อนั้นๆ
 • สรุปผลการแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมในการ audit

Consulting

ให้บริการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน อย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการ  Lean and Six Sigma

โดยมีแนวทางการทำงานคื  ศึกษาหาสาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงกระบวนการตามแผนการดำเนินการ ,ทำการ implement และควบคุมให้กระบวนการเสถียร
โดยทีมงาน Six Sigma Certificate

โดยหลังจากปรับปรุงกระบวนการทำงาน เราจะมีการเขียนเป็นมาตรฐานการทำงาน และกำหนดแผนการวัดผลการดำเนินงานให้ดังนี้

 • flowภาพรวมรูปแบบ mind map , flow แสดงรายละเอียดการทำงาน(operating model,role&responsibility,work station,critical point,KPI)
 • วีดีโอแสดงการทำงาน
 • จับเวลาการทำงานเพื่อใช้คำนวณการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การวัดผลหลัง implement 3 เดือน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 

> เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

> ลดเวลาในการทำงาน

> ลดต้นทุน

> เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  (Productivity)

> เพิ่มภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร


Training

เพื่อให้เกิดการ Continuous  Improvement   ในธุรกิจของท่านเราจึง

มีการจัดทำโปรแกรมเพื่อสร้างพนักงานของท่านให้เข้าใจและสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

เพราะเราเชื่อว่า

ผู้ที่อยู่หน้างานจะเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้นๆ ได้ดีที่สุด

โดยให้บริการฝึกอบรมพร้อมจัดทำ work shop , routine to research(R2R)  เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยจะเข้าไปสอบถาม requirement เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมกับลูกค้า และจัดให้มีการทำโปรเจคจริงหลังเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งเป็นทีปรึกษาระหว่างทำโปรเจค เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับการฝึกอบรม โดยเรามีหลักสูตรแยกตามหมวดหมู่ ดังนี้

Communication

Financial Management

HR

Management

IT

Leadership

Marketing

Sales

Strategic Planning

Operation

Thinking and Personality Skills